Grünspecht
Bienenfresser
 
   
   
Löffler
Löffler und Graugänse Löffler Löffler Löffler Löffler
Löffler Löffler Löffler Löffler mit Junge Löffler mit Junge
Löffler mit Junge Löffler mit Junge Löffler mit Junge Löffler beim Fischen Löffler
Löffler und Graugänse Löffler Löffler beim Fischen Löffler und Schwan Löffler
Löffler Löffler beim Fischen